Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.02.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo.
  2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona internetowa zostanie w 2021 roku zmodernizowana i dostosowana na miarę możliwości finansowych i technicznych dostosowana do standardów WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kaczmarek-Troszczyńska, organizacja.imprez@mgok.lwowek.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 44 14 449. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: frontowe – od al. E. Sczanieckiej 56 oraz od strony parkingu – pod tym samym adresem.

Drzwi wejściowe do budynku od strony parkingu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Istnieje wejście bezpośrednio na salę widowiskową w budynku, które również jest dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz toaleta dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Lwówku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dbamy o to, żeby osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły brać udział w wielu działaniach proponowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku, a podczas wydarzeń odbywających się w naszym budynku miały możliwość zajęcia dla siebie możliwie najbardziej komfortowego miejsca zarówno pod względem odbioru wydarzenia jak i pod względem potrzeb pokonywania ewentualnych barier.

Wspieramy osoby potrzebujące osobistej asysty pracowników.

 

Raport o stanie dostępności – kliknij tutaj