NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – INSTRUKTOR

22.05.19 | Aktualności

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE LWÓWKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSTRUKTOR

 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. wykształcenie minimum średnie
 2.  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych poświadczone  złożonym oświadczeniem
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w formie złożonego oświadczenia,
 4. nieposzlakowana opinia
 • Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. Mile widziana znajomość języków obcych
  2. Mile widziany kurs opiekuna wycieczek
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • prowadzenie zajęć z zakresu filmowania
 • fotografowanie i filmowanie imprez
 • nagłaśnianie i prowadzenie imprez
 • tworzenie treści na stronę internetową
 • przygotowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych
 • pomoc w realizowaniu imprez od momentu planowania do zakończenia
 • współtworzenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • odpowiedzialność za promowanie instytucji i docieranie z informacją o ofercie kulturalnej do jak największej grupy odbiorców
 • podążanie za trendami w działalności kulturalnej
 • dbałość o powierzone mienie
 • wykorzystywanie swoich zdolności i zainteresowań w pracy z użytkownikami

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. podpisany formularz  klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4. zaświadczenia z pkt. 1, podpunkt b i c
 5. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
 6. kwestionariusz osobowy
 7. kserokopie świadectw pracy
 8. Przedstawienie w formie pisemnej 3 inicjatyw, pomysłów na rozszerzenie oferty MGOK

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie MGOK lub pocztą na adres MGOK al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy w terminie do dnia 5.06.2019 (tj. 14 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicach ogłoszeń).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń MGOK al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor MGOK pod numerem tel. 61 441 44 49.

Do listu motywacyjnego należy dołączyć formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Link do BIP MGOK Lwówek:
http://mgoklwowek.bipstrona.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/583/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko__instruktor_mgok_lwowek