Modernizacja przestrzeni rynku w Lwówku

Strona główna > Modernizacja przestrzeni rynku w Lwówku

Realizacja 2019-2020
 
Beneficjent: Gmina Lwówek
 
Partner Projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku
 
Cel projektu:
Celem projektu jest ograniczenie zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lwówek w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznych oraz zintegrowanie działań w sferze społecznej.
 
Zakres rzeczowy:
– przebudowa nawierzchni Rynku (dróg, chodników, miejsc parkingowych i płyty Rynku)
– zmiana organizacji ruchu kołowego oraz lokalizacji miejsc postojowych,
– budowa obiektu przeznaczonego na cele społeczne,
– budowa wiaty przystankowej,
– modernizacja pomp wodnych z przeznaczeniem na fontanny,
– zmiana oświetlenia drogowego oraz płyty rynku wraz z elementami iluminacji,
– modernizacja istniejącego zegara,
– budowa oraz dobór elementów małej architektury,
– zmiana układu zieleni,
– przebudowa oraz budowa sieci instalacyjnych,
– wyposażenie placu Rynku w elementy małej architektury takie jak (ławki, kosze na śmieciu, kosze naśmieci, gazony, murki oporowe)
 
 
Wartość projektu (wg umowy dofinansowania): 7.653.848,23 zł
 
Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 :    5.563.448,82 zł